Cyber Europe 2014

tlex

Riigi infosüsteemi turbe talituse peaspetsialist Urmo Sutermäe kirjutab kevadisest Euroopa küberõppusest.
Cyber Europe on üle-euroopaline küberõppus, mida liikmesriigid planeerivad ja korraldavad üle kahe aasta. Viimati toimunud Cyber Europe 2014 õppuse planeerimisega alustati 2013. aasta aprillis. Sel korral oli õppus juhtimistasandite alusel jaotatud kolme faasi: tehniline, operatsiooniline ja strateegiline. Intsidentide eskaleerumine järgmisele tasandile ja nende lahendamine toimus erineval ajal.

28.–29. aprillil toimunud Cyber Europe 2014 tehnilise taseme õppusel osales 20 liikmesriiki, Euroopa infoturbe ja küberkaitse organisatsioonid, samuti Island ja Norra. Kokku oli õppusega seotud üle 670 inimese rohkem kui 200 asutusest. Õppust koordineeriti ENISA kontorist Ateenas, kus asus kontrollkeskus. Õppuse juhtimiseks kasutati uut spetsiaalselt küberõppuste tarvis loodud platvormi, mis võimaldab osalejatel valida osalemise tempo ja aja ning viibida õppuse ajal oma töökohal.

Nagu eelneval kahel korral (st Cyber Europe 2010 ja 2012) oli ka seekord õppuse eesmärk harjutada koostööd suuremahuliste küberintsidentide lahendamisel. Intsidendid hõlmasid elutähtsate teenuste ja infrastruktuuri turvalisust. Samuti on eesmärk harjutada koostööd ja informatsiooni vahetamise protseduure ning testida siseriiklikke hädaolukorraplaane ja oskusi. Võrreldes eelnevate kordadega oli õppus seekord märkimisväärselt suurem, nii skoobi kui ka keerukuse poolest. Toimunud õppus oli sisult tehniline ja pakkus osalejatele võimalust lahendada kokku 16 erinevat turvaintsidenti/ülesannet. Kahe päeva jooksul paluti neil uurida ja analüüsida sündmusi, mis võivad mõjutada nende asutuse andmete konfidentsiaalsust ja terviklikkust või tundliku infotmatsiooni kättesaamist või kriitilist infrastruktuuri ka reaalses elus. Eestist osales Cyber Europe 2014 tehnilisel õppusel 9 meeskonda ja 34 inimest 6 erinevast asutusest. RIA täitis õppusel planeerija, moderaatori, riikliku kontaktisiku, mängija ja hindaja ülesandeid.

Õppusel osalejad olid väljapakutud korralduse ja intsidentidega üldiselt rahul. Positiivse tagasisidena nimetati, et õppus pakkus osalejatele huvitavaid sündmusi ja turvaintsidente, mida pole varem olnud võimalik analüüsida.